All potential

Vill du veta mer?

Läs mer om situationerna som filmen belyser och hur vi tror att en ändrad inställning och större medvetenhet kan öka möjligheten för mer diversifierade företagsledningar – och därmed ett mer framgångsrikt näringsliv.

All Potential

Vi går miste om stor potential, potential att lösa stora problem. Hur länge har vi råd att fortsätta?

Se filmen om Emma, en vanlig flicka som växer upp i nutiden och omges av strukturer och normer kopplat till traditionella könsroller och uppfattningar om mäns och kvinnors olika möjligheter. Dessa strukturer och normer bidrar till att Emma inte växer upp med naturlig inställning att hon är en självklar företagsledare och de förminskar hennes prestationer i jämförelse med hennes manliga motsvarighet. Den slutliga konsekvensen av detta är att samhället går miste om stor potential – hur länge har vi råd att fortsätta att låta dagens strukturer begränsa kompetensen i samhället?

En av de största utmaningarna för många företag är att hitta rätt kompetens, därför är det avgörande att nyttja all kompetens som finns. Ytterligare en utmaning är att vara tillräckligt innovativa och hantera en föränderlig omvärld, vilket underlättas bland annat genom diversifierade grupper.

Female Leader Engineer anser att det är viktigt att alla individer får en rättvis bedömning utifrån sina egenskaper och prestation, inte kön, och ges lika rättigheter att utvecklas. Vi anser även att alla ska få möjlighet att vara självständiga genom att ha rätten att styra sitt eget liv och inte behöva vara beroende av någon annan.

Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. Därför måste vi ta till vara på all potential som finns idag. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.

Om Female Leader Engineer

Female Leader Engineer Sweden AB arbetar för visionen om att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.

Vi verkar genom den årliga utmärkelsen Female Leader Engineer och det kvinnliga nätverket FLE Alumni samt genom att offentliggöra möjligheter med jämställdhet genom det vi kallar Visionsarbetet.

Female Leader Engineer bidrar till att förändra svenskt näringsliv till att bli mer jämställt genom att:

  • Synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap​
  • Identifiera högpresterande nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer i Sverige
  • Skapa en plattform för kvinnliga ingenjörer och industribolag att träffas
  • Skapa medvetenhet kring jämställdhetsfrågorna
  • Utmana strukturella förväntningar på kvinnor i karriären

Kontakt: allpotential@femaleleaderengineer.se

Pressrelease